ยุทธศาสตร์/แผนงานโครงกา
ภาพข่าวกิจกรรม
 

ประชุมส่วนพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่และฝึกอบรม ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556     
ณ ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ โดยมีนางปิยนุช ทาบทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่และฝึกอบรม
สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม

อ่านต่อที่นี่

นางปิยนุช ทาบทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่และฝึกอบรม ทำหน้าที่ประธานการประชุมแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งติดราชการ เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 2 ณ ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร โดยกำหนดจัดวันที่ 3 ก.ค.-14 ส.ค. 56 (เฉพาะวันพุธของสัปดาห์)
จากการที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้แต่งตั้งให้ นางปิยนุช ทาบทอง ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ส่วนพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่และฝึกอบรม เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 56 ซึ่งได้เริ่ม
ปฏิบัติงานในตำแหน่งรักษาการฯ และได้จัดประชุมส่วนฯ ครั้งที่ 8/2556
เพื่อขอความร่วมมือ ในการปฏิบัติงานของส่วนฯ ในโอกาสเดียวกันได้ให้แนวคิด
ที่เน้นการทำงาน ที่เป็นระบบ โดยใช้รูปภาพ "ต้นไม้แห่งความสำเร็จ"
(TREE OF SUCCESS/System - Teamwork - Success) เป็นสื่อประกอบ
นางปิยนุช ทาบทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่และฝึกอบรม
เข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิดนายนำชัย พรหมมีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ฝ่ายบริหาร ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกอบรมได้ดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านการจัดการเรียนรู้ทางไกลระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในวันที่ 23 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

นางศิริวรรณ หวังดี ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่และฝึกอบรม
เป็นวิทยากรในการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้างทีมวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร
การเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรนำทีมกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี
การฝึกอบรม โดยมีนายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริม
และฝึกอบรม เป็นประธานเปิดการสัมมนา และนายพรชัย พีระบูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา
การถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวรายงาน การสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งมีกำหนดจัดสัมมนาระหว่าง
วันที่ 13-15 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลส จังหวัดนนทบุรี
ส่วนพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่และฝึกอบรมโดยศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมส่งเสิรม
การเกษตร นำเอกสารส่งเสริมการเกษตรนไปเผยแพร่ในงานมหกรรมเกษตรในเมือง
และสุดยอดวิสาหกิจ ชุมชนกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2556
ณ สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร
นางศิริวรรณ หวังดี ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่และฝึกอบรม
เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ e-Learning ด้วยโปรแกรม Moodle ประจำปี 2556 โดยม
ีนายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน
การประชุม เพื่อติดตามความกก้าวหน้า การจัดการเรียนการสอนออนไลน ์รุ่นที่ 1/2556
ในรอบ 1 เดือน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการ
กรมส่งเสริมการเกษตร (Operation Room) ชั้น 2 อาคาร 1 โดยมีผู้แทนจาก
สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์สารสนเทศ และสำนักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขต 6 เขต ที่รับผิดชอบงานดังกล่าวเข้าร่วมประชุม
นางศิริวรรณ หวังดี ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่และฝึกอบรม
ประชุมคณะทำงานองค์ความรู้ของสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมี
คุณนันทา ติงสมบัติยุทธ์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นประธาน
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ตึกเบญจสิริกิตติ์

นางศิริวรรณ หวังดี ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่และฝึกอบรม
นำทีมกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกอบรม ปรึกษา หารือ คณะอาจารย์ มสธ. เกี่ยวกับการผลิตสื่อออนไลน์ การเรียนออนไลน์ของ มสธ. และการบันทึกข้อตกลงร่วมกับ มสธ. ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมสาขาส่งเสริมการเกษต
รและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นางศิริวรรณ หวังดี ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่และฝึกอบรม
นำทีมกลุ่ม/ศูนย์ ไปเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ ในงานสัมมนาเชิงปฎิบัติงานระดับเขตประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2556
 
นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นประธานเปิดงาน โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ครั้งที่ 1 โดยมีนายพรชัย พีระบูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวรายงาน ณ ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์
นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเยี่ยมชมบูทของ
ส่วนพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่และฝึกอบรมร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนา
กรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 45 ปี ในวัน์ที่ 22 ตุลาคม 2555 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร
 
e-Learning กรมส่งเสริมการกษตร รอบรู้เทคโนโลยี e-library
ส่วนพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่และฝึกอบรม
2143/1 ถนนกพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1090
0